Over Veiligheid Voorop: vier pijlers

Veiligheid Voorop richt zich op vier thema’s (pijlers) om de veiligheidscultuur- en prestaties binnen de BRZO-bedrijven verder te verbeteren:

  1. Betrokken leiderschap
  2. Excellente veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
  3. Regionale veiligheidsnetwerken & versterking competenties
  4. Veiligheid in de keten

De branches rapporteren jaarlijks over de veiligheidsprestaties op basis van een aantal branche brede indicatoren en activiteiten die vanuit Veiligheid Voorop zijn geïnitieerd. Daarnaast geven de branches individuele leden terugkoppeling over hun prestatie in vergelijking met anderen en stimuleren zij hun leden de prestaties van de sector in de breedte te verbeteren.

Betrokken leiderschap
Een goede veiligheidscultuur staat of valt met goed leiderschap. Goed leiderschap betekent dat directie en management moeten borgen dat veiligheid voor alle werknemers en de omgeving leidend is in de activiteiten van het bedrijf. De hoogst operationele leider van een BRZO-locatie vervult daarbij een centrale rol.
Bedrijven kunnen hun veiligheidscultuur beoordelen en verder verbeteren door het toepassen van een eigen beoordeling (self assessment) en het opstellen en uitvoeren van een verbeterprogramma.


Excellente veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
Een veiligheidsbeheersysteem bevat afspraken over onder meer taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties die gezamenlijk moeten zorgen voor een maximale veiligheidsprestatie. Een hoge kwaliteit van de beschrijving conform de geldende uitgangspunten en de consequente uitvoering van het veiligheidsbeheersysteem is daarvoor onontbeerlijk. Bedrijven dienen dit intern te borgen.
Bedrijven kunnen hun veiligheidsbeheerssysteem beoordelen en verder verbeteren door het toepassen van een eigen beoordeling (self assessment) en het opstellen en uitvoeren van een verbeterprogramma

Regionale Veiligheidsnetwerken & versterking competenties
Binnen Nederland zijn zes Regionale Veiligheidsnetwerken actief welke een landelijke dekking vertegenwoordigen. Regionale veiligheidsnetwerken bieden een platform voor bedrijven om kennis, ervaringen en best practices uit te wisselen en om te leren van (bijna) incidenten. Zo wordt gezamenlijk een hoger veiligheidsniveau in de industrie bereikt.

Naast BRZO-bedrijven nemen ook niet-BRZO bedrijven en contractors deel aan de Regionale Veiligheidsnetwerken ,waardoor een duidelijke verbreding en verdieping van de chemieketen ontstaat. Bovendien zijn er vaak contacten en ontmoetingen met operationele overheidsdiensten.

Veiligheid Voorop streeft naar actieve deelname van alle BRZO-bedrijven in een van de Regionale Veiligheidsnetwerken (80%).
Een gedegen opleiding en bijbehorende competenties van medewerkers van een BRZO-bedrijf, is essentieel om veilig met gevaarlijke stoffen te werken en om bij incidenten adequaat op te treden. Regelmatige bijscholing en praktijkoefening moeten ervoor zorgen dat de kennis, ervaring en vaardigheden van werknemers op peil blijven. Het management moet er voor zorgen dat de competenties van de werknemers aantoonbaar op orde zijn.

Veiligheid in de keten
Goed veiligheidsmanagement betekent dat bedrijven die grootschalig omgaan met gevaarlijke stoffen niet alleen zelf aan veiligheid werken maar dit ook vragen van hun partners in de keten, zoals toeleveranciers en (onderhoud)contractors.

Bedrijven kunnen hun ketenpartners daarbij helpen door het gebruiken van een klant- en of leveranciersbeoordelingssysteem. Onderstaande grafiek laat zien dat het aantal bedrijven met zo’n beoordelingssysteem de afgelopen jaren rond de 80% is.