Safety Deals

De uitvoering van het programma Veiligheid Voorop vindt plaats in goed overleg met het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en wordt ondersteunt door het afsluiten van Safety Deals, waarin bedrijven en overheid gezamenlijk investeren in de verdere verbetering van veiligheid in de chemieketen.

Met ingang van 1 oktober 2016 zal de Regeling Safety Deals (Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid chemiesector) van kracht worden. In deze regeling zijn de regels voor subsidiëring van initiatieven die bijdragen aan het versterken van de omgevingsveiligheid ten aanzien van bedrijfsmatige activiteiten met gevaarlijke stoffen vastgelegd.

Onderstaand een overzicht van de toegekende Safety Deals aan Veiligheid Voorop en/of een van de partners van Veiligheid Voorop:

Self Assessment Questionnaire
De Self Assessment Questionnaire (SAQ) is een set vragen over de mate van implementatie van het veiligheidsbeleid van het bedrijf. Deze vragenlijst geeft inzicht in de veiligheidsperformance en cultuur van een bedrijf en geeft aan welke vervolgacties nodig zijn om de veiligheidsprestaties verder te versterken.
De SAQ richt zich op drie elementen: technische integriteit, management en cultuur. Het instrument is via een Safety Deal ontwikkeld. In de zomer van 2015 komt deze beschikbaar de website van Veiligheid Voorop. Bovendien zullen de regionale veiligheidsnetwerken de SAQ na de zomer uitrollen.

SMT: samen veilig werken in de keten
In 2012 hebben de Nederlandse tankopslagbedrijven de zogeheten Safety Maturity Tool (SMT) ontwikkeld. Deze methode is bedoeld om (los van de inspecties door overheden) bedrijven grondig door te meten. De uitkomsten maken het veiligheidsniveau van de hele sector structureel inzichtelijk en verbeteren deze.
De tankopslagbedrijven gaan nu - samen met de onderhoudscontractors - na hoe zij veilig samen kunnen werken in de keten via deze SMT. Hun ervaringen worden gedeeld binnen Veiligheid Voorop.

Uitwisselen best practices ketenaanpak
Veiligheid is niet alleen een zaak van onderlinge samenwerking, maar ook van samenwerken en samen denken met partners in de keten. Dit geldt zeker voor handelaren en distributeurs, aangezien zij midden in de chemieketen staan. Ketenverantwoordelijkheid is voor hen van groot belang.
De VHCP, de belangenvereniging voor handelaren en distributeurs, ondersteunt dit door eenduidig en eenvoudig inzicht te bieden in veiligheidsprestaties in de keten. Binnen het programma Veiligheid Voorop gaat de VHCP dit doen door de huidige Best Practices om te vormen tot Best Supply Chain Practices. Deze standaarden bepalen per handeling in de keten welke rol beide ketenpartners hebben, zoals de afvuller én de ontvanger van vloeibare chemicaliën. De standaarden verschijnen voor het einde van het jaar op deze website.

Essaywedstrijd Veiligheid
In de zomer van 2014 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Veiligheid Voorop een essaywedstrijd uitgeschreven. Hierbij gingen zijn op zoek naar aansprekende en baanbrekende ideeën over veiligheid en in het bijzonder leiderschap.
Drie jonge professionals uit de chemiesector ontvingen vanwege hun inzending in het najaar van 2014 een beurs van 25.000 euro om de postacademische opleiding Management of Health, Safety and Environment (MOSHE) te volgen aan de Technische Universiteit Delft.
Alle ingezonden essays zijn gebundeld en beschikbaar via Veiligheidvoorop.nu. In 2016 wordt opnieuw een essaywedstrijd Veiligheid uitgeschreven.
Download de gebundelde essays

Lezingencyclus Veiligheid
Voor deze Safety Deal worden lezingen georganiseerd, bijvoorbeeld via workshops. Dit gebeurt veelal via de regionale veiligheidsnetwerken. De bedoeling is om best practices in de chemiesector of andere sectoren (bijvoorbeeld zorg en luchtvaart) uit te wisselen.
Na de zomer start de workshopserie waarin het thema ‘veiligheid in de chemieketen’ wordt uitgediept. Deze serie vindt plaats vanwege het position paper van Veiligheid Voorop over ketenaanpak.
Download het position paper

Curriculum Procesveiligheid
Voor hbo-studenten op het technisch onderwijs (bijvoorbeeld chemische technologie) wordt een module ‘veiligheid’ ontwikkeld. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor (nieuwe) veiligheidsvraagstukken binnen de chemiesector. Veel van de nieuwe professionals worden op dit moment opgeleid op hbo’s. Het is de bedoeling dat deze module onderdeel wordt van het reguliere hbo-onderwijs.
Lees hier het bericht 'Veiligheid Voorop ontwikkelt Curriculum Procesveiligheid' (3-12-2015)
Download hier het eindrapport van het vooronderzoek (20-11-2015)

Safety Deals in voorbereiding

  • Veiligheidsbeheerssysteem MKB (2016 VVVF)
  • Leren van incidenten (2016 Veiligheids Voorop & Regionale Veiligheidsnetwerken)

Safety Deals in aanvraag

  • Digital Safety Passport (2015 Deltalinqs)
  • Voorkomen graafschades aan transportleidingen gevaarlijke stoffen (2015 Velin)
  • Veiligheid gezondheid Milieu VGM in de keten (2015 NPAL)