VVVF-buddy biedt de helpende hand

05/07/2017

“Door binnen de VVVF en de VLK kennis en ervaring uit te wisselen, mee te kijken op de werkvloer
en individuele begeleiding door een veiligheidsmaatje helpen collega-bedrijven elkaar invulling te geven aan veiligheid”, zegt Dick Boekee, voorzitter van het VVVF-expertteam Veiligheid Voorop en tevens manager van Hunter Douglas Europe Hoogeveen (voorheen HCI).

In het veiligheidsbeheerssysteem is in simpele bewoordingen vastgelegd wat een bedrijf moet doen om de veiligheid van de medewerkers en de installaties te kunnen borgen. Bovendien worden voorbeeldscenario’s aangeboden die specifiek van toepassing zijn voor de verf- en drukinktindustrie (VVVF) en de lijm- en kitindustrie (VLK). De arbocatalogus die naar verwachting in de loop van 2017 verschijnt, bevat praktische beheersmaatregelen om de arbeidsomstandigheden binnen de bedrijven te verbeteren. Boekee wijst erop dat deze twee instrumenten elkaar goed aanvullen.

De VVVF heeft zich in 2012 aangesloten bij het landelijke programma Veiligheid Voorop, gericht op BRZO-bedrijven (Besluit risico’s zware ongevallen). Hierin werken chemiebedrijven en brancheorganisaties met elkaar samen om de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties
in de chemieketen naar een nog hoger niveau te brengen. Zo wisselen de deelnemers goede praktijken met elkaar uit, bevorderen ze het gebruik van veiligheidsindicatoren en ontmoeten ze elkaar tijdens de jaarlijkse landelijke veiligheidsdag.

De VVVF heeft vier BRZO-bedrijven en een grote achterban met midden- en kleinbedrijven. Er is daarop besloten een eigen invulling aan dit programma te geven. ”Veiligheid en gezond werken is van belang voor al onze lidbedrijven. We willen er daarom voor zorgen dat de expertise van de BRZO- leden ook bij de niet BRZO-leden terechtkomt, zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen”, benadrukt Boekee. Het VVVF-expertteam Veiligheid Voorop bestaat uit vier BRZO-bedrijven en acht midden- en kleinbedrijven die de afgelopen jaren kennis en ervaring uitwisselden. Deze informatie gaan ze nu ook met andere lidbedrijven delen in de vorm van het veiligheidsbeheerssysteem en de opzet van het buddysysteem.

Plan-do-act-cyclus
Het VVVF-veiligheidsbeheerssysteem is gebaseerd op de zogeheten Nederlandse Technische Afspraak (NTA) van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De NTA is de voorloper van een officiële norm en is bedoeld voor bedrijven die volgens het BRZO verplicht zij een veiligheidsbeheerssysteem te hebben. Het voordeel is dat de NTA aansluit bij bestaande managementsystemen, zoals ISO 14001, ISO 9001 en OHSAS 18001, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger is om de verschillende managementsystemen te integreren.

De normen zijn opgebouwd volgens de bekende ‘plan-do-check-act’- cyclus. Het komt erop neer dat bedrijven eerst hun doelstellingen op veiligheidsgebied vastleggen en een planning maken om eventuele verbeteringen uit te voeren. Vervolgens brengen ze in kaart of iedereen zich aan de afspraken en procedures houdt om daarna te kijken of er aanpassingen nodig zijn. Deze aanpak zorgt ervoor dat bedrijven continu bezig zijn met het verbeteren van de veiligheid.

Het VVVF-veiligheidsbeheerssysteem is opgebouwd rond zeven elementen en bevat afspraken over onder meer taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties van het personeel en contractors. Daarnaast bevat het de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen, de controle op de operationele beheersing, de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen in bijvoorbeeld processen of opslagplaatsen, de planning voor noodsituaties, de monitoring van de veiligheidsprestaties en de audit en beoordeling hiervan. Het VVVF-veiligheidsbeheerssysteem is zo opgezet dat bedrijven er specifieke onderwerpen uit kunnen halen die voor hen van belang zijn. 

Buddysysteem
Om te voorkomen dat het veiligheidsbeheerssysteem een papieren tijger is, heeft de VVVF gekozen voor de introductie van een buddysysteem. Boekee legt uit wat het inhoudt. “VVVF-lidbedrijven krijgen een veiligheidsmaatje aangewezen uit het VVVF-expertteam Veiligheid Voorop. Deze HSE- en arbospecialisten uit de achterban hebben de nodige vakkennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu in huis. Aan de hand van een safety checklist bespreken ze samen veiligheids- en arbo-onderwerpen. Deze lijst is samengesteld door het expertteam en gaat in op de eisen en aandachtspunten van inspectie.”

De ‘safety check’ vindt plaats op uitnodiging van het bedrijf zelf en is gratis. Tijdens het bezoek praat het veiligheidsmaatje met de directie, lopen ze samen rond door het bedrijf, staan ze stil bij aspecten uit het veiligheidsbeheerssysteem en de arbocatalogus. Na het bezoek ontvangt het bedrijf een kort verslag met aanbevelingen.

Vertrouwelijk
Boekee benadrukt dat een bedrijf zelf bepaalt in hoeverre en in welk tempo het de aanbevelingen opvolgt. Het VVVF-bureau biedt ondersteuning via de helpdesk en met instrumenten. Het veiligheidsmaatje volgt de ontwikkelingen binnen het bezochte bedrijf en blijft ook in de toekomst aanspreekpunt voor eventuele vragen. “Uiteraard gaat het veiligheidsmaatje vertrouwelijk om met de gegevens en komen ze niet terecht bij derden, zoals inspecties of consultants”, zegt Boekee. 

De VVVF heeft inmiddels een lijst gemaakt waarin veiligheidsmaatjes aan bedrijven zijn gekoppeld aan de hand van de regionale ligging, het type en de grootte van het bedrijf. Mocht er onderling geen klik zijn, dan is het altijd mogelijk om te veranderen via Catelijne Hopmans, binnen de VVVF projectleider voor Veiligheid Voorop. Het overzicht van de veiligheidsmaatjes is bij het VVVF-bureau op te vragen en te vinden op het VVVF-ledennet.