Veiligheidsdag 2023

Veilig samen werken in de keten, vereist dialoog, luisteren naar elkaar, maar vooral ook samen doen!

Op 22 juni 2023 vond in het Musis in Arnhem de jaarlijkse Veiligheidsdag plaats van Veiligheid Voorop. Dit jaar mede georganiseerd met VOMI en Safety Delta Nederland met als thema ‘Veilig samen werken in de keten’, waarbij de samenwerking tussen opdrachtgever en de contractor centraal stond.

Jurgen Hoekstra (voorzitter van Veiligheid Voorop) en Toine Roks (voorzitter van VOMI) openden het programma, waaraan bijna 180 personen uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap aan deelnamen. Beiden benadrukten het belang van de open dialoog, het luisteren naar elkaar op basis van gelijkwaardigheid en het maken van goede afspraken onderling om de veiligheidsprestaties in de veelal complexe keten van asset owner en contractors te verbeteren. Toine Roks maakte van de gelegenheid gebruik om Jurgen Hoekstra het eerste exemplaar uit te reiken van het project ‘VOMI Veilig’ , waarin een methodiek en bijbehorende tools worden beschreven om het veiligheidsbewustzijn van operationele teams die betrokken zijn bij het onderhoud van procesinstallaties te versterken.

De key-note werd deze dag verzorgd door Rosita Thé, directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond, voorzitter van het samenwerkingsverband Brzo+ en lid van de Stuurgroep Safety Delta Nederland. Het was een bevlogen en inspirerende toespraak waarin Rosita Thé niet alleen het bedrijfsleven een spiegel voorhield, maar ook reflecteerde op de rol van de diverse overheidsdiensten die betrokken zijn bij vergunningverlening, handhaving en toezicht. Zij gaf aan dat veiligheid voor haar ook de gezondheid van omwonenden betreft en dat zowel bedrijfsleven als de overheid samen slimmer en sneller moeten acteren om te zorgen voor een gezonde, veilige en duurzame werk- en leefomgeving. Verder benadrukte zij dat alle partijen hierin meer transparant moeten zijn naar elkaar en naar de omgeving en dat we moeten voorkomen dat alle problemen moeten worden beslecht door een rechter.

Workshops en uitreiking VOMI Safety eXperience awards

Het programma werd daarna vervolgd met een zestal workshops waarin de deelnemers met elkaar in gesprek konden gaan over uiteenlopende onderwerpen, passend bij het thema van de veiligheidsdag.
Na een korte reflectie op het programma door beide voorzitters, werd de dag afgesloten met de uitreiking van de VOMI Safety eXperience Award door Job Groeneweg, als voorzitter van de jury. Deze award wordt uitgereikt aan de asset owner, waar de contractors aangeven de meest veilige werkvloer te ervaren. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan Shell Chemie Moerdijk, vertegenwoordigd in de persoon van Jean Pierre Verbraak, HSSE Manager.

Workshop 1 – Samen voor een veilige plant
CORINE BAARENDS
FACILLITATOR

Voor een veilige plant is de samenwerking en relatie tussen de opdrachtgever en contractor een belangrijke succesvoorwaarde. In deze workshop deelden Nina Huck, site manager Teijin Aramid Delfzijl en Bart Hendriks, algemeen directeur Frisia Zout hun ervaringen op dit gebied van het NPAL project ‘Veilige Plant. Ronald Hoenen, regiodirecteur Equans én VOMI lid, gaf zijn visie aan de hand van stellingen op in zijn ogen belangrijke aandachtpunten vanuit de contractor bedrijven om samen in een veilige plant te werken en een excellente veiligheidsprestatie te realiseren.

Workshop 2 – Van data naar informatie voor het meten van veiligheidsprestaties’
PETER BAREMAN
FACILITATOR

Hoe meer inzicht we hebben in de veiligheidsprestaties van bedrijven, hoe beter we dit kunnen inzetten om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat al die data systematisch en consistent geanalyseerd en gebruikt wordt. In de workshop werden drie korte inleidingen gegeven hoe de verschillende publieke en private organisaties de veiligheidsprestaties verzamelen en duiden:
• Veiligheid Voorop verzamelt en analyseert elk jaar data over de ‘lagging indicators’ op het gebied van arbeidsongevallen en proces safety events van de aangesloten BRZO-bedrijven in de (petro)chemie keten. Denise Harkema gaf in haar inleiding ‘Sectorale dataduiding’ aan hoe Safety Delta Nederland samenwerkt met Veiligheid Voorop om de huidige dataverzameling te verbeteren en hoe trends uit deze data sneller kunnen leiden tot sectorale verbeteringen.
• BRZO+ brengt jaarlijks de BRZO-monitor uit met de nalevingsprestaties van de BRZO-sector. Erwin de Bruin, programmamanager BRZO+ gaf een toelichting op hoe zij de inspectie-uitkomsten verzamelen en analyseren.
• RIVM rapporteert op basis van Storybuilder periodiek de ‘lessons learned’ van geanalyseerde ongevallen bij BRZO-bedrijven. Bert Wolting van het RIVM gaf een toelichting op de lessen die zij getrokken hebben uit deze dataverzameling.

Workshop 3 – Ervaringen van de werkvloer verbeteren de samenwerking tussen opdrachtgever en contractor “De werkvloer aan het woord”

GUUS DE VRIES
FACILITATOR

In deze workshop gaven Dennis Zijlmans (bestuurslid VOMI, voorzitter Commissie Veiligheid VOMI en Directeur Nederland bij Mourik Industry) en Corné Woestenberg (lid Commissie Veiligheid VOMI en Directeur Regio West Mammoet Nederland) een toelichting op de resultaten van het VOMI project Veilig. Het project VOMI Veilig richt zich op de veiligheidsperceptie op de werkvloer. In dit project werden volgens een speciaal ontwikkelde systematiek de ervaringen in kaart gebracht van de operationele teams van de contractor. In de workshop werd ingegaan op de meest voorkomende knelpunten en de mogelijke oplossingen.

Workshop 4 – Hoe om te gaan met veiligheid bij flexwerkers of uitzendkrachten?
MARK SMITS
FACILITATOR

Volgens de monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Nederlandse Arbeidsinspectie vinden relatief veel incidenten plaats bij tijdelijk ingehuurd personeel, zoals flexwerkers of uitzendkrachten. Bij flexibele krachten is vaker sprake van een gebrek aan kennis en vaardigheden, wat sneller kan resulteren in vergissingen of verkeerde beslissingen in het werk. Jos Crijns van ProfCore – een personele dienstverlener voor de procesindustrie en logistiek, en Bas Gorter, werkzaam bij Terracon Funderingstechniek, gaven in hun bijdrage aan hoe hier beleidsmatig mee om te gaan en welke maatregelen detacherings- of uitzendbureaus en de opdrachtgevers kunnen nemen om ook voor deze flexibele schil veilige arbeidsomstandigheden te creëren.

Workshop 5 – Gebruik van nieuwe technieken om risico’s in de keten te verlagen
PAUL VAN KEMPEN
FACILITATOR

Met behulp van slimme robotica kunnen procesoperators de processen waar ze verantwoordelijk voor zijn vanuit de controlekamer bewaken en bijsturen. Ook levert de inzet van deze techniek de mogelijkheid om meer informatie te verzamelen dan een operator in het veld. Deze wijze van werken is efficiënter en verhoogt daarnaast ook de veiligheid. Het verzamelen en analyseren van big data biedt mogelijkheden om onderhoud aan procesinstallaties slimmer en efficiënter uit te voeren. Signalen dat onderdelen van de installatie vervangen of gereviseerd moeten worden, worden eerder opgemerkt, wat een bijdrage kan leveren aan de veiligheid. In de workshop nam Iwan de Waard van ExRobotics zijn publiek mee in de wereld van robotica en specifiek het gebruik van ATEX gecertificeerde inspectie robots in de procesindustrie. Rob Gülickers, Director Technology & Innovation van Sitech Services en WCM bestuurslid, ging in op het gebruik van big data voor ‘Smart Maintenance’. Middels Smart Maintenance wordt onderhoud voorspelbaar en daardoor efficiënter, veiliger en duurzamer. Tegelijkertijd kunnen hiermee resources efficiënter ingezet worden en mensen in het veld worden ondersteund, hetgeen bijdraagt aan een hoger veiligheidsniveau.

Workshop 6 – Gebruik van nieuwe technieken voor opleiding en training
JODY SCHINKEL
FACILITATOR

Door de inzet van nieuwe technologieën in VR en AR wordt opleiding en training op een nieuwe manier benaderd met Immersive Learning. Jody Schinkel van TNO gaf in deze workshop een demonstratie wat de stand der techniek is met betrekking tot het gebruik van nieuwe technologie voor opleiding en training en besprak met de deelnemers toepassingsmogelijkheden voor de eigen organisatie.

Het was een mooie dag met een goede opkomst, prima discussies, en met voldoende mogelijkheden tot netwerken en inspiratie om met elkaar samen te werken aan een betere veiligheid.

De volgende Veiligheidsdag gaat plaatsvinden op donderdag 20 juni 2024 in DeFabrique in Utrecht.