Tools & Publicaties

Veiligheid Voorop ontwikkelt tools (instrumenten) om de bedrijven te ondersteunen zodat zij hun veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties steeds verder kunnen verbeteren. Daarnaast verzorgt Veiligheid Voorop publicaties om de branches en bedrijven te informeren over de prestaties, activiteiten, en thema gerichte onderwerpen.

Publicaties

Datum Naam
NRC artikel Sabic krijgt 10 miljoen boete voor incidenten op chemelot

NRC artikel Sabic krijgt 10 miljoen boete voor incidenten op chemelot

08-02-2024
Presentatie 26 juni 2023 ARIE NLA 27-11-2023
Presentatie 26 juni 2023 ARIE 27-11-2023
L-23-036 Seveso Bedrijven moeten zich voor 1-1-2024 melden mbt de ARIE regelgeving 27-11-2023
Samenvatting Staat van de Veiligheid 2022 van Brzo bedrijven

Op 5 oktober 2023 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

In 2022 waren 415 Brzo-bedrijven actief in Nederland. De Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de inspanningen en bevindingen van zowel de toezichthouders via de monitoring BRZO+ als van Brzo-bedrijven in de (petro)chemische sector via het jaarverslag van Veiligheid Voorop.

18-10-2023
M&V-2023-0089 Rapport Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven (2023-0016)

Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven
2023

Het RIVM analyseert elk jaar de aard, omvang en oorzaak van incidenten
bij bedrijven die in Nederland met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen
werken. Het gaat om 15 van 24 incidenten waarvan de Nederlandse
Arbeidsinspectie de onderzoeken tussen 2019 en 2021 heeft afgerond en
waarover genoeg informatie bekend was voor een analyse.

Bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat installaties op orde zijn en
werknemers de productieprocessen en werkzaamheden veilig kunnen
uitvoeren. Net als uit eerdere analyses bleek dat veel van deze incidenten
hadden kunnen worden voorkomen. Het is daarom belangrijk dat bedrijven
leren van deze incidenten en maatregelen nemen om ze te voorkomen.

Deze rapportage maakt deel uit van de opdracht van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid om incidenten te analyseren die de
Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzocht. Het RIVM gaat na wat de
overeenkomsten en verschillen tussen deze incidenten zijn. De resultaten
kunnen worden gebruikt voor inspecties, of om het veiligheidsbeleid van
bedrijven te verbeteren

23-09-2023
Jaarverslag Veiligheid Voorop 2022

Jaarverslag Veiligheid Voorop 2022

06-09-2023
Presentatie workshop MCV ZW SAQ

Presentatie van de workshop die is gegeven op de veiligheidsdag van MCV ZW over de SAQ.

06-09-2023
IOGP rapport learning from normal work

'IOGP heeft een rapport uitgebracht met een andere invalshoek op leren van incidenten. Het rapport beschrijft hoe er in plaats van reactief leren van incidenten ook proactief geleerd kan worden van normaal werk met praktische tips hoe bedrijven dit kunnen implementeren.'

20-12-2022
Monitor Arbeidsongevallen 2021 van de Arbeidsinspectie

In de Monitor Arbeidsongevallen zoomt de Arbeidsinspectie in op ongevalsrisico’s. De Monitor (2021) heeft als doel om inzicht te bieden in de oorzaken van de twee daaropvolgende veelvoorkomende ongevalstypen: door iets geraakt worden en een ongeluk met voertuig of rijdend werktuig.

15-12-2022
Samenvatting Staat van de Veiligheid van BRZO Bedrijven 2021

Veiligheid Voorop heeft in samenwerking met Safety Delta Nederland een samenvatting gemaakt van de recent gepubliceerde Staat van de veiligheid van BRZO bedrijven 2021. De Staat van de Veiligheid van BRZO bedrijven kunt u inzien op de site van de tweede kamer: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/05/aanbieding-staat-van-de-veiligheid-2021

15-12-2022
Veiligheid Voorop Werkprogramma 2023

Veiligheid Voorop Werkprogramma 2023

13-12-2022
Jaarverslag Veiligheid Voorop 2021

Jaarverslag Veiligheid Voorop 2021

25-08-2022
Veiligheid Voorop Prestatie-indicatoren 2020-2021

Overzicht van de veiligheidsprestatie 2020-2021

07-07-2022
Veiligheid Voorop Werkprogramma 2022

Deze notitie beschrijft het werkprogramma van de Stichting Veiligheid Voorop (VV) voor 2022.

07-03-2022
Informatiekaart Meldingen ongewone voorvallen 2020

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) registreerde in 2020 1835 ongewone voorvallen bij 45% van de Brzo bedrijven. Daarmee blijft het aantal bedrijven dat nog steeds geen melding doet van ongewone voorvallen volgens het ILT aan de hoge kant. Het melden van ongewone voorvallen is een wettelijke verplichting. Door de Brzo omgevingsdiensten is in 2020 een landelijke informatiekaart opgesteld die aan alle Brzo bedrijven is verspreid. Deze kaart geeft aan hoe, wat en waarom bedrijven ongewone voorvallen moeten melden.

17-08-2021
RIVM Rapport Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo-bedrijven 2021

Het RIVM analyseert de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in Nederland. Voor dit rapport zijn zeventien incidenten geanalyseerd.

02-08-2021
Samenvatting Staat van de Veiligheid van BRZO Bedrijven 2020

Veiligheid Voorop heeft in samenwerking met Safety Delta Nederland een samenvatting gemaakt van de recent gepubliceerde Staat van de veiligheid van BRZO bedrijven 2020. De Staat van de Veiligheid van BRZO bedrijven kunt u inzien op de site van de tweede kamer: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z11872&did=2021D25674

28-07-2021
Staat van de Veiligheid van BRZO Bedrijven 2020

Op de site van de tweede kamer zijn alle documenten in te lezen en te downloaden:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z11872&did=2021D25674

27-07-2021
Nieuwe prestatie-indicatoren Veiligheid Voorop 2021

De prestatie-indicatoren die Veiligheid Voorop jaarlijks aan de Brzo bedrijven opvraagt zijn vernieuwd om een beter en breder beeld van de staat van de veiligheid te kunnen geven. Zo zijn onder andere leren van incidenten, het testen van bedrijfsnoodplannen en management review als nieuwe indicatoren toegevoegd. In de bijlage vindt u het volledige overzicht van de vernieuwde prestatie-indicatoren voor 2021.

22-06-2021
Inspirerende werkpraktijk - stop vallende voorwerpen 22-06-2021
Jaarverslag Veiligheid Voorop 2020 01-06-2021
Prestatie indicatoren Veiligheid Voorop 2020 01-06-2021
Rapport 'Veilig melden over veiligheid' - een meldpunt voor de (petro)chemische keten

Voor het vergroten van de veiligheid in de industrie wordt het van cruciaal belang geacht dat (petro)chemische bedrijven werken met betrouwbare ketenpartners. Door de VHCP is onderzocht of een industrie-breed meldpunt in combinatie met een veiligheidscollege voor de (petro)chemische industrie kan bijdragen aan de veiligheid van de (petro)chemische keten. Het onderzoek laat zien dat er onder de geïnterviewde partijen breed draagvlak bestaat voor het instellen van een industrie-breed meldpunt voor onveilige situaties in de chemieketen.

Meer informatie over dit onderzoek en de follow-up kunt u vinden op de website van de VHCP.
https://www.vhcp.nl/dossiers/communicatie-publicaties/nieuws/2021/rapport-veilig-melden-over-veiligheid

05-05-2021
Presentatie workshop ‘Leren van Incidenten.’

Beter leren van Incidenten:
Een lastigere opgave dan vaak wordt gedacht.

25-02-2021
Seveso Top Leadership 19-10-2020
Management of Change, NAP - SIG Process safety 14-10-2020
Prestatie-indicatoren Jaarverslag 2019 16-06-2020
Leren van incidenten met tot vloeistof verdicht gas (LPG) 12-06-2020
Jaarverslag Veiligheid Voorop 2019 10-06-2020
Functionele eisen en wensen voor het online kennisplatform van SDN 25-05-2020
Handreiking beter leren van incidenten in de (petro)chemische industrie 03-04-2020
Regelovertreding en incidenten bij BRZO-bedrijven: een longitudinale benadering 28-02-2020
Jaarverslag 2018 19-11-2019
Blikopeners 03-11-2018
Presentaties bijeenkomst logistieke dienstverleners DCMR 26-02-2018
Curriculum Veiligheid voor HBO-opleidingen Chemische Technologie

Een goede opleiding en ‘mind set’ voor veiligheid versterkt de veiligheidscultuur van een bedrijf. Vanuit de industrie kwam in 2014 de wens naar voren de competenties van HBO-Chemische Technologie-studenten op
het gebied van veiligheid, te versterken en te verankeren in de opleiding. Na een eerste inventarisatie door de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en Domein Applied Science (DAS) kwam naar voren dat vooral procesveiligheid en gedragsveiligheid onvoldoende aan bod kwam in de opleiding. Veiligheid Voorop heeft daarop in mei 2017 een speciaal curriculum op het gebied van veiligheid ontwikkeld. Dit curriculum wordt vanaf september 2017 in alle relevante HBO-opleidingen toegepast.

25-02-2018
Syllabus 1. Chemical Safety 25-02-2018
Syllabus 2. Safe Behaviour in the Chemical Industry 25-02-2018
Handreiking Heldere Afspraken (one-pager)

Veel bedrijven blijken het lastig te vinden om duidelijke veiligheidsafspraken te maken met ketenpartners. Dat heeft vaak met verschillen in veiligheidsgedrag en -cultuur te maken. Deze handreiking zet de belangrijkste tips voor veilig samenwerken in de keten op een rijtje

29-08-2017
Curriculum Veiligheid voor HBO-opleidingen Chemische Technologie

Een goede opleiding en ‘mind set’ voor veiligheid versterkt de veiligheidscultuur van een bedrijf. Vanuit de industrie kwam in 2014 de wens naar voren de competenties van HBO-Chemische Technologie-studenten op
het gebied van veiligheid, te versterken en te verankeren in de opleiding. Na een eerste inventarisatie door de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en Domein Applied Science (DAS) kwam naar voren dat vooral procesveiligheid en gedragsveiligheid onvoldoende aan bod kwam in de opleiding. Veiligheid Voorop heeft daarop in mei 2017 een speciaal curriculum op het gebied van veiligheid ontwikkeld. Dit curriculum wordt vanaf september 2017 in alle relevante HBO-opleidingen toegepast.

19-07-2017
Veiligheid Voorop 2016 - Programma Activiteiten Prestaties

In het programma Veiligheid Voorop nemen vijftien brancheorganisaties deel en wordt met zes regionale veiligheidsnetwerken samengewerkt. Al deze partijen communiceren met hun leden over veiligheid waardoor het Veiligheid Voorop-programma meer dan 7500 bedrijven bereikt, waaronder zowel BRZO-bedrijven als niet-BRZO-bedrijven en hun ketenpartners zoals contractors, toeleveranciers en logistieke dienstverleners. In deze publicatie wordt de veiligheidsprestatie van alle aangesloten partijen in 2016 beschreven.

19-06-2017
Meerjarenprogramma Veiligheid Voorop 2017-2019

Om de ambities van Veiligheid Voorop te bereiken, is het Meerjarenprogramma Veiligheid Voorop 2017-2019 vastgesteld. In dit plan worden de doelstellingen en plannen van Veiligheid Voorop voor de komende jaren duidelijk gemaakt.

19-06-2017
Handreiking Heldere Afspraken 19-06-2017
Managementsamenvatting evaluatie Veiligheid Voorop 2011-2015

BRZO-bedrijven, branches en veiligheidsnetwerken vinden unaniem dat het programma Veiligheid Voorop een goed programma is en bijdraagt aan de verdere verbetering van de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van de BRZO-bedrijven. Om die reden én omdat veiligheid continue de aandacht verdient, spreken zij de wens uit dat het programma gecontinueerd wordt. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie naar het programma Veiligheid Voorop.

01-09-2016
Voortgangsrapportage vijfde periode (2015-2016)

In deze voortgangsrapportage doen de initiatiefnemers verslag van de bereikte resultaten en ontwikkelingen. Tevens geeft deze een vooruitblik naar 2016. De chemiebedrijven blijven voortdurend werken aan het constant verbeteren van de veiligheid met als doel nul ongevallen.

06-06-2016
OECD richtlijn - Nederlandse vertaling

De OECD heeft een Guidance Corporate Governance for Proces Safety opgesteld, met als doel leiders van (petro)chemische bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken te ondersteunen en inzicht te bieden in de succesfactoren voor goed procesveiligheidsmanagement.

24-09-2015
OECD richtlijn - Samenvatting 24-09-2015
OECD richtlijn - One pager

De 5 OECD tips voor procesveiligheidsmanagement

24-09-2015
Abstract of the OECD Guidance for Senior Leaders in High Hazard Industries 24-09-2015
Meerjarenprogramma 2015-2018

Veiligheid Voorop heeft haar meerjarenprogramma 2015-2018 vastgesteld en gepubliceerd. In het programma zijn de ambities en doelstellingen voor de komende jaren opgenomen.

04-09-2015
Voortgangsrapportage vierde periode (2014-2015)

In de nu voorliggende vierde voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de bereikte resultaten en ontwikkelingen in 2014 en de eerste helft van 2015. Tevens wordt een vooruitblik naar 2015/2016 gegeven.

04-08-2015
Veiligheid Voorop Rapportage derde periode 2013-2014 11-11-2014
Rapportage Veiligheid Voorop tweede periode 2012-2013 21-01-2014
Actieplan Veiligheid Voorop 01-09-2011
Toon oude downloads Verberg oude downloads

Tools

Datum Naam
Process Safety Events classificatie tool volgens CEFIC definities

Tool met als doel om process safety incidenten op uniforme wijze te classificeren en te beoordelen.

Informatie over het incident kan worden ingevuld, waarna automatisch de classificatie van the process safety incident volgt.

Voor deze classificatie wordt gebruik gemaakt van de CEFIC Guidance uit 2016.

10-05-2022
SAQ 2.0 Handleiding

meer informatie over de SAQ vindt u hier: https://veiligheidvoorop.nu/tools-en-publicaties/saq

09-02-2022
SAQ Light Handleiding

Meer informatie over de SAQ light vindt u op https://veiligheidvoorop.nu/tools-en-publicaties/saq

09-02-2022
Seveso Top Leadership Curriculum

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor het Curriculum Seveso Top Leadership.
Met het Curriculum Seveso Top Leadership wordt de Seveso Top Manager voorbereidt om uit te groeien tot een competente Seveso Top Manager met een goed moreel kompas die de aanzienlijke (externe) veiligheidsrisico’s zodanig kan managen dat de veiligheid van medewerkers en omwonenden steeds geborgd is. U vindt ook meer informatie op https://veiligheidvoorop.nu/tools-en-publicaties/stl

22-10-2021
Zelfbeoordeling (Self Assessment Questionnaire, SAQ)

In dit Excel document vindt u de vragenlijsten op het gebied van veiligheidscultuur, management, technische installaties. Tevens kunt u hiermee uw resultaten in kaart brengen en een verbeterplan opstellen.

10-08-2017
SAQ: Introductiepresentatie 24-06-2015
SAQ: gebruikershandleiding 24-06-2015
Checklist compliance 'Veiligheid in de keten' 01-04-2015
Position paper 'Veiligheid in de keten' 27-02-2015
Toon oude downloads Verberg oude downloads